Algemene Voorwaarden

Wij hebben Algemene voorwaarden opgesteld voor de registratie van domeinnamen en voor hosting.

Hieronder vindt u de details van beide productgroepen.

Algemene voorwaarden Domeinregistratie

Algemene voorwaarden Domeinregistratie dewitonline.nl

 1. Definities

Opdrachtnemer: het bedrijf dewitonline.nl te Dronten, werkzaam onder de handelsnaam DM Compusoft

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering

van producten en diensten van dewitonline.nl wordt gesloten.

Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in

RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.

 1. Toepasselijkheid
 2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is

afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht

of overeenkomst van of met opdrachtnemer.

 1. Duur van overeenkomst
 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gaat in op het moment dat

opdrachtnemer de door de opdrachtgever ingediende aanvraag heeft aanvaard.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf (12)

maanden en telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.

 1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn

van één (1) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode.

 1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder restitutie de dienstverlening op te schorten dan wel de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • opdrachtgever haar verplichtingen jegens dewitonline.nl niet nakomt;
 • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 • opdrachtgever ongewenste commerciële dan wel wervende e-mail (spam) verstuurt of door derden laat versturen;
 • opdrachtgever commerciële dan wel wervende e-mail verstuurt aan de hand van een adresbestand dat afkomstig is van een derde partij;
 • opdrachtgever in strijd met de Netiquette handelt;
 • opdrachtgever informatie verspreidt dan wel doorverwijst (linked) naar informatie die:
  • in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • in strijd is met de nationale wetgeving van het land waar de server staat;
  • in strijd is met aanvaarde normen en waarden;
  • discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 1. Facturering en betaling
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats.
 3. Tenzij anders vermeld zijn door opdrachtnemer vermelde prijzen inclusief BTW.
 4. De betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op een door opdrachtnemer aangegeven wijze.
 5. Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt of niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. opdrachtnemer is dan gerechtigd:
 • de volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de opdrachtgever.
 • administratiekosten in rekening te brengen
 • de bij opdrachtnemer ondergebrachte domeinnamen te verkopen.
 1. Bijzondere bepalingen ten aanzien van domeinnamen
 2. De registratie van een domeinnaam vindt pas plaats nadat de betaling van de eerste

termijn door opdrachtnemer is ontvangen.

 1. Bij het registreren van een domeinnaam dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen

dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

 1. Het is de gebruiker ten alle tijden toegestaan domeinnamen naar een andere provider

te verhuizen. Hierbij zal echter geen restitutie van reeds betaald abonnementsgeld

plaatsvinden.

 1. Bij het registreren van een domeinnaam worden de persoonsgegevens van de

aanvrager in een openbaar register opgenomen.

 1. Bij het registreren van een domeinnaam gaat de opdrachtgever akkoord met de

aanvullende voorwaarden die voor de desbetreffende domeinextensie gelden.

 1. Overmacht
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien

nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden

ontbonden.

 1. Aansprakelijkheid
 2. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en

leveranties van derden, waar opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook

voortkomend uit de relatie met opdrachtgever, of het verbreken ervan, ongeacht of de

schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtgever.

 1. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer ingeval van grove schuld of

opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen

vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere

aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

 1. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er door zijn toedoen geen inbreuk

wordt gemaakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle

aansprakelijkheid jegens derden.

 1. Wijzigingen
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te

wijzigen.

 1. Eventuele wijzigingen hebben ook betrekking op bestaande overeenkomsten. De

opdrachtgever zal tenminste 14 dagen voordat deze wijzigingen in werking treden per

e-mail geïnformeerd worden.

 1. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een wijziging van de algemene

voorwaarden kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum

waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

 1. Klachten en geschillen
 2. Bij klachten dient de opdrachtgever zich in eerste instantie schriftelijk tot opdrachtnemer te

wenden.

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zal, in geval de rechtbank bevoegd is,

worden beslist door de Rechtbank te Lelystad.

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden

ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene

Voorwaarden Domeinregistratie volledig van kracht blijven.

Algemene voorwaarden Hosting

Algemene voorwaarden Hosting Dewitonline.nl

1.0 Definities

DM Compusoft is een handelsnaam van dewitonline.nl, kantoorhoudende aan de Kleermakersgilde 91, 8253 HA te Dronten.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
 • Materiaal dat door dewitonline.nl wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
 • Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma’s of archieven
 • Warez sites
 • MP3
 • Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
 • IRC bots
 • Meer dan 20% van de webruimte als downloads

1.4 Gebruiksregels:

 • Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.
 • Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.
 • IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.
 • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
 • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
 • Het is onze klanten niet toegestaan Sub Hosting toe te passen
 • Het is onze klanten niet toegestaan Mirror sites in te richten
 • Het is onze klanten niet toegestaan Distributie punten in te richten
 • Elke site met als primair doel file distributie is niet toegestaan

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn de volgende limieten per account ingesteld. (EMAIL hosting account 500MB, Personal account 1GB, Enterprise hosting account 2,5GB.

Wij hanteren geen Fair use policy.

Wanneer vermeldingen onder “Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links” en/of onder “Gebruiksregels” worden genegeerd zal DM Compusoft elke aangesproken GB dataverkeer in rekening brengen tegen een tarief van € 5,00 per GB of gedeelte daarvan.

Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden kan de domeinnaam geblokkeerd worden tot het begin van de nieuwe maand.
Deze blokkade kan worden opgeheven wanneer, tot het begin van de nieuwe maand, het teveel aan dataverkeer word voldaan. De prijs per GB (of gedeelte daarvan) is € 5,00.

1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

1.7 Aansprakelijkheid:

DM Compusoft kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van DM Compusoft of een bedrijf dat door DM Compusoft is ingeschakeld. DM Compusoft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van DM Compusoft. DM Compusoft is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is DM Compusoft gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

DM Compusoft accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beëindiging van het abonnement door de abonnee.

1.8 Betaling:

 1. Tenzij anders overeengekomen vindt de facturering elektronisch plaats. Alle accounts worden per jaar gefactureerd.
 2. Tenzij anders vermeld zijn door DM Compusoft vermelde prijzen inclusief BTW.
 3. De betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op een door DM Compusoft aangegeven wijze.
 4. Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt of niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. DM Compusoft is dan gerechtigd:
 • de volledige dienstverlening op te schorten met inbegrip van diensten waarbij wel aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de opdrachtgever.
 • administratiekosten in rekening te brengen
 • de bij DM Compusoft ondergebrachte domeinnamen te verkopen.

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het Hosting account wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar met stilzwijgende automatische verlenging van één (1) jaar. Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het Hosting account. Opzeggingen dienen minstens één (1) maand voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van domeinnamen en/of Hosting accounts geldt dat deze geschiedt middels een door DM Compusoft beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op de website van DM Compusoft. Voor opzeggingen geld dat de opdrachtgever bepaalde gegevens dient in te voeren waarna de betreffende formulieren automatisch worden gegenereerd. Alle formulieren dienen door DM Compusoft ondertekend te worden ontvangen.

2.1 Weigering en maatregelen:

 • Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.
 • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
 • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.
 • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
 • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

DM Compusoft behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

DM Compusoft houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van DM Compusoft. Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

DM Compusoft houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.